Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: https://aresanimalfood.eu, zwanego dalej „Ares Animal Food”.
 2. Ares Animal Food jest prowadzona przez firmę: Ares Animal Food V.O.F., zarejestrowaną w Holandii pod numerem KvK: 76426823, zwaną dalej „Administratorem”.
 3. Każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana korzystaniem ze sklepu Ares Animal Food, dokonując rejestracji na stronach Ares Animal Food lub składając zamówienie, staje się jej Klientem i oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Ares Animal Food są podawane w euro i zawierają 21% podatku BTW (VAT).
 5. Promocje oferowane przez Ares Animal Food nie łączą się. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. 

§2 Produkty i usługi

 1. Za pośrednictwem stron Ares Animal Food  prowadzona jest sprzedaż karmy i akcesoriów przeznaczonych dla zwierząt oraz usług grommerskich w wybranych salonach. 

§3 Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Ares Animal Food i wniesienie stosownej opłaty.
 2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz zamówienia w sposób kompletny i poprawny, podając dane zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Ares Animal Food przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. Klient i Ares Animal Food związani są ceną obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§4 Płatności i realizacja zamówień

 1. Ares Animal Food honoruje następujące formy płatności:
  • karta płatnicza/przelew internetowy – zapłata realizowana jest za pośrednictwem systemu płatności iDeal w czasie rzeczywistym;
 2. Faktura jest wystawiana w terminie do 7 dni od dnia wniesienia pełnej opłaty.
 3. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane poprzez formularz kontaktowy na stronie lub listownie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zwrot. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres Klienta, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, przedmiot zamówienia, przyczynę reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta oraz potwierdzenie zakupu reklamowanego Produktu (np. faktura, potwierdzenie przelewu).
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.
 3. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§6 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze stron Ares Animal Food przez Klienta wymaga:
  • dostępu do sieci Internet,
  • korzystania z przeglądarki stron www (zalecane przeglądarki: Microsoft Internet Explorer od ver. 8.0, Mozilla Firefox od ver. 6.0, Opera od ver. 12.0, Google Chrome od ver. 20.0 oraz Safari od ver. 5.1),
  • posiadania aktywnego i sprawnego konta e-mail w celu odbierania wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1  jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą, twórcą konkretnego programu.
 3. Dla prawidłowego działania stron Ares Animal Food konieczne jest ponadto aby systemy teleinformatyczne Klienta miały włączoną obsługę plików cookies oraz włączoną obsługę języka skryptowego JavaScript.
 4. Podczas odwiedzin przez Klienta strony internetowej Ares Animal Food, system informatyczny wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik cookie. Więcej na temat plików cookie, jak z nich korzystamy dowiesz się z Polityki prywatności.

§7 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia ich opisy oraz inne materiały wizualne lub tekstowe, zamieszczone na stronie internetowej Ares Animal Food, o ile nie zaznaczono inaczej, są własnością Administratora.
 2. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie materiałów określonych w ust. 1 powyżej bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem danych osobowych jest Ares Animal Food.
 3. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu oraz usług świadczonych na jego podstawie.
 4. Każdy rejestrujący się lub dokonujący zamówienia Klient, wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacji związanych z przebiegiem realizacji zamówienia, oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 5. Inne informacje dotyczące działania stron Ares Animal Food, a także zawierające informację handlową o nowych produktach, usługach i promocjach Ares Animal Food będą przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 6. Administrator sklepu informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie.
 7. Zgromadzone dane podlegają ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie na adres Administratora danych podpisanego wniosku.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do  zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Ares Animal Food poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed tą datą.
 3. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu. Klient dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie ze stron Ares Animal Food po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Klient może zrezygnować z korzystania ze stron Ares Animal Food i żądać usunięcia założonego w sklepie konta Klienta oraz zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 5. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacją. Ponadto w przypadku przerw technicznych Ares Animal Food zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie internetowej z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.